บจก. เจแปน นิว เวฟ ทราเวล
โทร 02 235 4720, 081-621-5411
 • th

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-ฟูจิ


โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-ฟูจิ

 

AUTUMN IN JAPAN


โปรแกรมทัวร์ 5 Day 3 Night Tokyo-Fuji

 

 


กำหนดการวันเดินทาง


ตุลาคม – พฤศจิกายน 

 


กำหนดการเดินทาง ตุลาคม

ดูรายละเอียดด้านท้ายโปรแกรม


วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ (โตเกียว)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2-3 สายการบินเจ็ทเอเชีย (JF) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)


วันที่สอง: นาริตะ - โยโกฮาม่า - ฮาโกเน่ - นั่งเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ - ออนเซ็น

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินJetAsia เที่ยวบินที่JF 988
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เดินทางสู่เมือง “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นทีเปิดสู่โลกภายนอกจึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญจากต่างประเทศและเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่และเป็นท่าทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...นำท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. Champion)รายการยอดฮิตติดอันดับที่“พิพิธภัณฑ์ราเม็ง”ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน ...นำท่านสู่โซน“พิพิธภัณฑ์”ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ“ราเม็ง”ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันและการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลายแบรนด์ชื่อดัง แล้วนำท่านสู่โซน“ร้านค้า”ท่านจะได้เลือก“ชมและชิม”รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ“เส้นราเม็งและน้ำซุป”ในแบบต่างๆที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน….ให้ท่านได้“เลือกชมและชิม”ราเม็งสูตรต่างๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย...(อาหารกลางวันบริการท่านละหนึ่งชาม)ได้เวลาเดินทางต่อสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่นั่งเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิที่สวยงาม...ที่เกิดจากการก่อตัวของ ลาวาจาก ภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้าแห่ง ที่โอบ

ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิชมวิวสวย ของสองฟากฝั่งทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขานำท่านขึ้นสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”หรือ“หุบเขานรก”ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน....ชม “บ่อน้ำแร่”ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ...พร้อมชิม “ไข่ดำ”โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... อิสระให้ท่านได้เลือก

“ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก TOMINOKO HOTEL หรือJIRAGONHOTELหรือเทียบเท่า

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมพิเศษ!! ขาปูยักษ์ หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น)สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย


วันที่สาม: ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอะซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตร และเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี นำท่านขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

เที่ยง: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย: เดินทางสู่นครโตเกียว....นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน”

(AsakusaKannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์

“เจ้าแม่กวนอิมทองคำ”ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็น“โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ”ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่......แวะถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา...มีความสูง 634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ได้เวลานำท่านสู่ "ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดังๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่าง ๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋า….(อาหารค่ำอิสระ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก Wishton Yukari  Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สี่: อิสระทั้งวัน ช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน พิเศษ!! ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ไกด์พานั่งรถไฟ JR หรือ Shinkansenเที่ยว
(ไม่รวมค่ารถไฟ) และจุดอื่นในกรุงโตเกียว...ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว.. เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba(ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห้าง Diver City Tokyo)เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนำเส้นทางต่างๆ สามารถเดิน,นั่งรถไฟ JR,หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์)หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์….โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์โดนัลดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมายอีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตาโลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียงตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชมอิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม) *** ไม่มีบริการอาหารกลางวันและเย็น**** นำท่านเข้าสู่ที่พัก Wishton Yukari  Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า: วัดนาริตะ - ประเทศไทย

เช้า: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. อำลา เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
แวะเที่ยว“วัดนาริตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะวัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ“เครื่องราง”หรือ“ฮู้”ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

14.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน JetAsiaเที่ยวบินที่ JF 989

18.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ…………

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ2,000 เยน ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์


หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ


กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
 • ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่นำมาเช่นตั๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆสาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่

 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่นเงินสดบัตรเครดิตเป็นต้น)
 • ชื่อที่อยู่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จักโรงแรมและอื่นๆ)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น

(สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
 • กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กเสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กไม่เสริมเตียง

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว  ที่นั่ง

01 - 05 ตุลาคม

32,900 31,900 30,900 7,900 32

02 - 06 ตุลาคม

32,900 31,900 30,900 7,900 32

08 - 12 ตุลาคม

32,900 31,900 30,900 7,900 32

09 - 13 ตุลาคม

32,900 31,900 30,900 7,900 32

23 - 27 ตุลาคม

34,900 33,900 32,900 7,900 32

26 - 30 ตุลาคม

32,900 31,900 30,900 7,900 32

29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน

32,900 31,900 30,900 7,900 32

30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน

32,900 31,900 30,900 7,900 32