บจก. เจแปน นิว เวฟ ทราเวล
โทร 02 235 4720, 081-621-5411
  • th

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-พาราไดซ์-โตเกียว


โปรแกรมทัวร์ โตเกียว-พาราไดซ์-โตเกียว

 

TOKYO PARADISE TOKYO 5 DAY 3 NIGHT

 

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว พาราไดซ์ โตเกียว 5 วัน 3 คืน

 

 

 

วัน รายการ เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม

DAY 1

เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง - - - -

DAY 2

ถึงสนามบินนาริตะ  09.45 am. / อุทยาน ฮาโกเน่ / รับประทานอาหารกลางวัน / หุบเขาโอวาคุดานิ / โกเทมบะเอ้าท์เลท รับประทานอาหารเย็น / เข้าพักที่โรงแรม - Japan Set At Hotel Royal Kawaguchiko หรือเทียบเท่า

DAY 3

รับประทานเช้าที่โรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ (ขี้นกับสภาพอากาศ) / โอชิโนฮัคไค รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางเข้าโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ อาหารเย็น / เข้าพักที่โรงแรม ABF Japan Set Ramen Narita Excel Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 4

รับประทานเช้าที่โรงแรม / คามาคุระ / รับประทานอาหารกลางวัน / ศาลเจ้าเมจิ / ช้อปปิ้ง ชินจูกุ หรือ โอไดบะ / เข้าที่พัก ABF Japan Set Buffet Narita Excel Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 5

รับประทานเช้าที่โรงแรม / วัดนาริตะซัง / รับประทานอาหารกลางวัน / อิออนพลาซ่า / เดินทางเข้าสนามบินนาริตะ / เดินทางออกจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน  DM465 ( 17.20 pm.) เดินทางถึงดอนเมือง 21.50 pm ABF Japan Set - -


 

                                   
 

วันแรก กรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์ 8 สายการบิน Asian Air ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกณเคาน์เตอร์ฯ

หมายเหตุ: เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เลท

01.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบินที่ DM464 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

09.45 น. ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะหลังผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่“อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”ที่เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวมากที่สุดเนื่องด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบสบายสวยงาม...นำท่านสัมผัสบรรยากาศชิลด์สบาย “ล่องเรือทะเลสาบอาชิ”และในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งและแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน.

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (Japan Set)

นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ” หุบเขากำมะถันเดือดที่ส่งกลิ่นกำมะถันร้อนระอุจำนวนมากพวยพุ่งออกมารวมกัน ทำให้มีลักษณะเป็นบ่อน้อยใหญ่ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณเชื่อว่าไข่ที่ต้มจากกำมะถันเดือดที่นี่หากได้ทาน 1 ใบ จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 ปีจากนั้นท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ตแหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มีขาปูยักษ์) At Hotel

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Kawaguchiko หรือเทียบเท่า พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย    กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ– โอชิโนฮัคไค - เดินทางเข้าโตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ”ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก...     จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค"เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (JAPAN  SET)

นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียวจากนั้นนำท่านช้อบปิ้งย่านชินจูกุเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอย่างจุใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พักNarita Excel Hotelหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ คามาคุระ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ หรือ โอไดบะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางไป “คามาคุระ” เป็นเมืองเงียบๆที่อยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ จะเรียกว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้เพราะเมืองนี้มี วัด ศาล และอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งยังมีทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่า นำทุกท่านสักการะพระพุทธรูปใหญ่ ไดบุตสึ (แปลตรงตัวว่า พระพุทธองค์ใหญ่) แห่งเมืองคามาคุระ แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ ไดบุตสึ องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน สร้างจากสำริด เสร็จปี พ.ศ. 1795 ความสูงโดยรวม 13.35 เมตร น้ำหนักประมาณ 122 ตัน อิสระเดินถ่ายรูปรอบวัด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางต่อไปที่ “ศาลเจ้าเมจิ” เป็นศาลเจ้าที่คนโตเกียวนับถือและมาของพรในช่วงปีใหม่มากที่สุด เหตุผลที่สร้างศาลเจ้านี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และพระจักรพรรดินีโซเค ภายหลังจากที่ทั้งสองพระองค์นั้นสวรรคต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1920 โดยการรวมมือของประชาชนญี่ปุ่นที่รวมกันบริจาคต้นไม้กว่า 100,000 ต้น เพื่อสร้างป่าแห่งนี้ขึ้น ศาลเจ้าเมจินั้นเป็นศาสนสถานในศาสนาชินโตอันเป็นศาสนาเก่าแก่และดังเดิมญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทำลายอย่างหนัก ศาลเจ้าปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ราวปี ค.ศ. 1958 ด้วยงบประมาณที่เกิดจากการระดมทุนของสาธารณะอีกครั้งนั้นเอง ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของมหานครโตเกียว “ชินจูกุหรือโอไดบะ” ให้ทุกเพลิดเพลินกับการซื้อหาของฝาก

เย็น รับประทานาอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Narita Excel Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า วัดนาริตะซัง - อิออนพลาซ่า - สนามบิน นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่   วัดนาริตะซันชินโชจิเข้านมัสการขอพรองค์พระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจ ในปี 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟ จุดเด่นของวัดถือเป็นเทพชั้นสูงสุดของลัทธิชินกอน แกะสลัก และถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มีผู้แวะเวียนเข้าสักการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี ... ทางวัดได้จัดศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวไว้อยู่ทางขวาด้านหลังตึกฮอนโด และมี สวนนาริตะซัง ในพื้นที่กว่า 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้ง 4 ฤดู

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งห้าง อิออน พลาซ่าที่ทันสมัยและขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้า จากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลิน อีกด้วย

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล

17.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Asian Air เที่ยวบินที่ DM465

21.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ

  • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน  30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง
  • กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใดๆเพิ่มเติม ราคาและรายการนี้เป็นกำหนดการเดินทางที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม...
  • หากเหตุจำเป็นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ามออกนอกประเทศหรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน...
  • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรูปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น...
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด