บจก. เจแปน นิว เวฟ ทราเวล
โทร 02 235 4720, 081-621-5411
 • th

โปรแกรมทัวร์ นาริตะ-โตเกียว


โปรแกรมทัวร์ นาริตะ-โตเกียว

 

TOKYO - NARITA 4 NIGHT 5 DAY

 

โปรแกรมทัวร์ นาริตะ - โตเกียว 4 คืน 5 วัน

4 - 5 คนก็สามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้

 

 

DAY 1: กรุงเทพฯ-นาริตะ
    
คณะเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นDAY 2: ศาลเจ้าโทโชกุ-นัสสึ เอาเร็ต

เช้า เดินทางถึง สนามบิน นาริตะ

นำท่านเดินทางสู่เมือง นิกโก้เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพาดเนื่องจากนิโก้มีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบวัดและศาลเจ้ารวมถึงธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าชมมรดกโลกนั้นคือ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝั่งศพ โชกุนโทกุงาวะ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง 15,000 คน และชมสถาปัตยกรรมเรื่องชื่อ ลิงปิดหูปิดตาปิดปาก เจดีย์ไม้ และ สภาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากที่ชมความสวยงามของสถปัตยกรรมมาแล้ว นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ นัสสึ เอาเร็ตเป็นแหล่งรวบรวมของแบนเนมมากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ขาปูยักษ์)
    
อิสระพักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ (ที่พัก NASU GRAND HOTEL AIJU หรือเทียบเท่า)DAY 3: โออุจิจูกุ-ปราสาทสึรุกะ-ทะเลสาบอิวานาชิโระ-เก็บผลไม้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    
นำท่านเข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิจูกุ เป็นบ้านมุงหลังคาทำจากฟางเป็นหมู่บ้านที่ให้เป็นเขตสงวนให้ไม่มีการเปลื่ยนแปลงสถานที่และหมู่บ้านนี้ยังมีเอกลักษณ์อีกอย่างน้ำในคูเล็กนอกบ้านไว้แช่น้ำหรือเครื่องดื่มต่างตามบ้านเรือน ต่อกันที่ ปราสาท สึรุกะ  เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไอสึวะคะมัทซึ จึงเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่หนึ่งด้วยว่า ปราสาทไอสึวะคะมัทซึ ปัจจุบันภายในหอคอยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ทั้งบริเวณรอบนอกก็เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลักจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จพาท่านชมทะเลสาบ อินาวาชิโระเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่นและจุดเด่นอีกอย่างของทะเลสาบแห่งนี้คือ จะมีภาพสะท้อนของภูขบันไดปรากฏอยู่บนผิวน้ำด้วย ทำให้เป็นที่รู้จักกันว่า กระจกแห่งสวรรค์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติมากมายแล้วจะพาท่านเข้าชมสวน ผลไม้ ท่านสามารถเก็บผลไม้จากต้นได้ในการซื้อกลับ ตามฤดูกาล

ค่ำ บริการอาหารเย็น (ไคเซกิ)

อิสระพักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ (ที่พัก NASU GRAND HOTEL AIJU หรือเทียบเท่า)DAY 4: อิสระเที่ยวเมืองโตเกียว (นั่งรถไฟชินกันเซ็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเดินทางโดยโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือรถไฟชินกันเซ็น เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ท่านอิสระในการเที่ยวมหานครโตเกียวเมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย และยังมีย่านการค้ามากมาย เช่น ชินจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ หรือ เที่ยวสวนสนุก DisneyLandสวนสนุกแห่งโลกการ์ตูนและความลับของสวนสนุกดิสนีย์อีกมากมาย

ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พักตามกำหนดการ

อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (ที่พัก  NEW OTANI MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า)DAY 5: เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


 

PAX 4 - 5 SGL/NIGHT/PAX
PRICE/PERSON (FOR YEN) 80,000.- 6,000.-


อัตรานี้รวม

 •  เส้นทางที่ระบุในโปแกรม
 •  รวมตั๋วเข้าชม ตาม สถานที่ต่างๆในรายการ
 •  ห้องพักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 •  รวมอาหารตามรายการ
 •  ให้น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน


สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม แถวปราสาทสึรุกะ

 • BUKEYASHIKI หมู่บ้านซามุไร ค่าเข้า 850 YEN
 • IIMORIYAMA สุสานของนักรบซามุไร ค่าเข้า 250 YEN
 • NISSINKAN โรงเรียนสมัยเอโดะ 350 ปี ค่าเข้า 620 YEN
 • OYAKUEN สวนสมุนไพร ค่าเข้า 320 YEN
 • KITAKATA KURANOMACHI บ้านโบราณ
 • GOSHIKINUWA ทะเลสาบ 5 สี


 

จากรูป ตารางที่ 1 และ 2 เป็นตารางที่จะเดินทางกลับจาก โตเกียว มาที่ นัสสึ สามารถขึ้นได้ 2 ขบวน คือ YAMABIKO กับ NASU NO ถ้าเป็นขบวน NASU NO จะนั่งสุดสาย (SHIOBARA) ถ้าเป็นขบวน YAMABIKO จะต้องลงที่ SHIOBARA เพราะ ขบวน YAMABIKO จะไปถึง SENDAI

จากรูป ตารางที่ 3 เป็นตารางที่จะเดินทางจากนัสสึไปโตเกียว มี 2 ขบวน คือ YAMABIKO กับ NASU NO ขบวนไหนก็ได้